U kunt nu inschrijven!

English below

Regen, regen en nog eens regen maar in onze studio schijnt altijd de zon! Alle docenten hebben weer enorm veel zin om met hun motiverende lessen de zon te laten schijnen in onze studio.

Het dansseizoen begint weer vanaf maandag 4 september a.s.

Wij heten jullie van harte welkom in een nieuw dansseizoen met nieuwe lessen, workshops en twee shows in Theater ’t Spant op zaterdag 16 maart a.s.

Inschrijven seizoen 2023/2024

Vanaf dit seizoen werken wij met een nieuw ledenadministratie systeem genaamd Bueno. Dankzij Bueno zal alles omtrent inschrijving, betaling en communicatie een stuk makkelijker worden voor zowel de leerlingen als de dansschool. 

Het voornaamste verschil is dat betalingen vanaf nu gedaan worden via automatische incasso. Bij aanschaf van een abonnement worden de kosten maandelijks geïncasseerd. Elk abonnement heeft een minimumduur van 3 maanden en wordt vervolgens automatisch maandelijks verlengd. Naast de abonnementen is het nu ook mogelijk om een 10-lessenkaart of losse les aan te schaffen.

Er zijn twee manieren om in te schrijven:

  1. U kunt hier een abonnement aanschaffen en deze vervolgens handmatig koppelen aan uw gewenste les of lessen.
  2. U kunt hierin het lesrooster een les kiezen en daar een bijpassend abonnement aan koppelen.

Na inschrijving staat u automatisch wekelijks ingedeeld in uw gekozen lessen.

Het zal misschien even wennen zijn dat er nu dingen anders zullen lopen dan voorheen. Daarom staan wij klaar om alle leerlingen te helpen met mogelijke vragen. In de bijlage van deze mail vindt u een bestand met uitgebreide uitleg over dit nieuwe systeem. Mochten er daarna nog steeds vragen zijn neem gerust contact op via de mail.

Tarieven

Onze tarieven zijn iets gewijzigd. Tot op heden hebben wij geen rekening gehouden met de 21% BTW die wij dienen af te dragen voor leerlingen van 21 jaar en ouder. Vanaf dit seizoen zullen wij echter wel BTW in rekening gaan brengen, wat resulteert in een lichte verhoging van het lesgeld voor deze leeftijdsgroep. We streven ernaar om deze leerlingen enigszins tegemoet te komen door niet de volledige 21% door te berekenen.

Demoteam

Betaling voor demoteam verloopt niet via een abonnement, maar via een aparte betaling. Alle demoteam leerlingen krijgen hier spoedig meer informatie over.


We hopen al onze leerlingen weer terug te zien bij ons op de dansvloer. Samen maken we er een spetterend en dynamisch seizoen van!

Graag tot in september! Rain, rain, and more rain, but our studio always shines with sunlight! All instructors are excited to bring the sunshine into our studio with their motivating classes.

The dance season will begin again on Monday, September 4th

We warmly welcome you to a new dance season with new classes, workshops, and two shows at Theater ’t Spant on Saturday, March 16th.

Registration for the 2023/2024 Season

Starting from this season, we are introducing a new membership administration system called Bueno. Thanks to Bueno, everything related to registration, payment, and communication will be much easier for both students and the dance school.

The main difference is that payments will now be made through automatic direct debit. When purchasing a subscription, the costs will be debited monthly. Each subscription has a minimum duration of 3 months and is automatically extended on a monthly basis. In addition to subscriptions, it is now also possible to purchase a 10-class pass or single lessons.

There are two ways to register:

  • You can purchase a subscription here and then manually link it to your desired class or classes.
  • You can choose a class in the schedule here and link a suitable subscription to it.

After registration, you will be automatically scheduled for your chosen classes on a weekly basis.

It might take a little time to get used to the new way of doing things. Therefore, we are ready to assist all students with any potential questions. Attached to this email, you will find a file with detailed explanations about this new system. If you still have questions afterward, please don’t hesitate to contact us via email.

Rates

Our rates have been slightly modified. What we have not previously factored in is the 21% VAT that we are required to collect for students aged 21 and older. Starting this season, we will be including this VAT, resulting in a slight increase in the tuition fee for this age group. However, we aim to accommodate these students by not passing on the full 21% increase.

Demo Team

Payment for the demo team is not through a subscription but through a separate payment. All demo team students will receive more information about this shortly.

We hope to see all our students back on the dance floor. Together, we will make this season a spectacular and dynamic one!

We look forward to seeing you in September!