SCHOOLREGLEMENT


De gratis en persoonsgebonden inschrijving geschiedt door invullen van het inschrijfformulier (onder de 18 jaar, door ouder of voogd) en is voor nieuwe leerlingen pas bindend na een vrijblijvende proefles. De inschrijving geldt voor het cursusjaar september 2020 t/m juni 2021. Tussentijdse beëindiging van het cursusjaar is mogelijk echter uitsluitend door opzegging vóór 1 januari 2021 per brief of e-mail, het lidmaatschap eindigt dan per 1 februari 2021. Opzeggingen na 1 januari zijn niet geldig en de betalingsverplichting blijft bestaan. Afmelden einde seizoen voor 1 juni.

 1. Door het volledig invullen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of ouder/verzorger van de cursist akkoord te gaan met het schoolreglement / de algemene voorwaarden.


 1. Het cursusjaar/seizoen bestaat uit 10 maanden. Het lesgeld staat vermeld op de website. Betaling in termijnen of per hele cursus kan per kas of op bankreknr. NL42 ABNA 0447 5300 62 t.n.v. Marjoleins Dance Studio onder vermelding van naam leerling.

 2. Betaling kan per heel cursusjaar of in 2 of 4 termijnen

Betaling per heel cursusjaar en vóór 30 september 2020 geeft een aantrekkelijke korting van meer dan een maand lesgeld.


 1. Bij latere instroming wordt lesgeld berekend vanaf de startdatum, op basis van het tarief voor betaling in 2 of 4 termijnen.


 1. Vakanties: de zomerstop is in de maanden juli en augustus. Overige vakanties van de studio vallen samen met de schoolvakanties van Regio Noord.


 1. Tijdens de zomerstop wordt er geen lesgeld berekend.


 1. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld of wangedrag binnen de school kan verdere deelname aan lessen geweigerd worden. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Alle bijkomende aanmaningskosten (€ 5,- per e-mail herinnering) en incassokosten zijn voor rekening van de leerling/ouder/verzorger. 


 1. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden, door omstandigheden van overmacht of maatregelen van de overheid, zal de studio zoveel als mogelijk lessen online of buiten verzorgen. Het lesgeven in deze andere vorm wordt aangeboden als een volwaardige les en geeft geen restitutie van lesgeld.


 1. Het niet-volgen van lessen betekent niet dat uw betalings-verplichtingen vervallen, het volledige lesgeld blijft verschuldigd. 


 1. Elke leerling is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele eigen ongevallen of materiële schade binnen de school. Door de leerling toegebrachte schade aan de school zal verhaald worden op die leerling of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers. De balletschool kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van eigendommen van leerlingen die in het lesgebouw (de studio) achterblijven.


 1. Het is zonder toestemming van de docent niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens de lessen. 


 1. Het gebruik van lesstof en choreografieën buiten de dansstudio mag alleen na overleg met de docent en de dansstudio.


 1. Wijzigingen van adres, telefoon en e-mail altijd doorgeven aan info@marjoleinsdancestudio.nl 

PRIVACYBELEID


Bij Marjoleins Dance Studio wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.


Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw  deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Toestemming publicatie foto’s en video’s *

Op onze dansschool kunnen wij  vorderingen van de cursisten laten zien met foto’s en video’s. Ook kunnen opnames worden gemaakt tijdens evenementen en theatershows van Marjoleins Dance Studio.


Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Foto’s en film fragmenten kunnen geplaatst worden op (Social) Media en op de website van Marjoleins Dance Studio.


Als oefenmateriaal voor de cursist kunnen er filmpjes en foto’s gemaakt worden tijdens de lessen. Deze opnames zijn bedoeld voor privé-gebruik van de cursist en kunnen gedeeld worden in een whatsapp-groep of verborgen op youtube gezet en gemaild via een link. Bij kijklessen mogen er alleen foto’s en filmpjes worden gemaakt door eigen ouders indien alle cursisten en ouders hier geen bezwaar tegen hebben.


Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.Inschrijven