Privacy regeling

English version below

PRIVACYBELEID

Bij Marjoleins Dance Studio wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Toestemming publicatie foto’s en video’s

Op onze dansschool kunnen wij vorderingen van de cursisten laten zien met foto’s en video’s. Ook kunnen opnames worden gemaakt tijdens evenementen en theatershows van Marjoleins Dance Studio. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Foto’s en filmfragmenten kunnen geplaatst worden op (Social) Media en op de website van Marjoleins Dance Studio. Als oefenmateriaal voor de cursist kunnen er filmpjes en foto’s gemaakt worden tijdens de lessen. Deze opnames zijn bedoeld voor privé-gebruik van de cursist en kunnen gedeeld worden in een whatsapp-groep of verborgen op youtube gezet en gemaild via een link. Bij kijklessen mogen er alleen foto’s en filmpjes worden gemaakt door eigen ouders indien alle cursisten en ouders hier geen bezwaar tegen hebben. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

 

PRIVACY POLICY

At Marjoleins Dance Studio we carefully handle your privacy. For teaching classes, organizing events, administrating your participation, information and collecting of due payments, we process your information. This information is called personal data. The recording and use of these personal data is restricted to information necessary for specific purposes. This data is securely saved and acces to it is limited. For any administrative providers we work with there are processing agreements in place to keep information protected. We only share your information with third parties if you have explicitly given permission for this, unless the exchange is mandatory by law.

Permission for publication of photos and videos

At our dance studio we may show progress of students through photos and videos. There can also recording during events and theatre shows by Marjoleins Dance Studio. Of course we carefully handle photos and videos. We don’t share photos that may harm your child. We don’t add names when sharing photos and videos. Photos and videos may be placed on (social) media and on the website of Marjoleins Dance Studio. As practice material for the student, recordings may be taken during classes. These recordings are used for private use of the student and may be shared through a whatsapp group or as a hidden video on youtube forwarded with a link. For viewing lessons, photos and videos may only be taken if all students and parents/guardians of that class agree to it. Your permission only counts for photos and videos taken by us or instructed by us. It may occur that other students or parents/guardians take photos or videos during events. We do not have any influence on that, but we ask everyone to be reserved when sharing these online.