Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Marjoleins Dance Studio

English version below

Abonnementen

Elk abonnement heeft een minimumduur van 3 maanden en een opzegtermijn van 1 maand. Betaling van de eerste maand wordt gedaan via iDeal. Alle daaropvolgende betalingen worden gedaan via automatische incasso. Na de eerste 3 maanden wordt een abonnement automatisch verlengd, tenzij het wordt opgezegd vóór het einde van de huidige abonnementsperiode. Houdt hierbij rekening met de opzegtermijn van 1 maand.

Opzegging

Een abonnement opzeggen gaat uitsluitend via mail. Geef in de mail aan vanaf welke datum u het abonnement wilt opzeggen. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Als u voor het einde van de maand opzegt, zal de daaropvolgende maand nog in rekening worden gebracht.

Storneringen en Weigering van Incasso

Bij een stornering (terugboeking) of weigering van een incasso door de bank of financiële instelling, zal Marjoleins Dance Studio contact opnemen met de student/ouder om een oplossing te vinden en de betaling alsnog te voldoen.

Indien de stornering of weigering resulteert in een openstaand saldo, behoudt Marjoleins Dance Studio zich het recht voor om de toegang tot lessen en faciliteiten op te schorten totdat het openstaande bedrag is voldaan.

Marjoleins Dance Studio behoudt zich het recht voor om eventuele extra kosten die voortvloeien uit storneringen of weigeringen door te rekenen aan de student/ouder.

Vakantieperiodes en Betalingen

Tijdens de zomerstop (juli en augustus) worden er geen lessen gegeven en pauzeren alle abonnementen en betalingen automatisch. Gedurende deze periode worden er geen betalingen in rekening gebracht en vinden er geen lessen plaats. Aan het begin van het nieuwe seizoen worden alle abonnementen en betalingen automatisch hervat.

Overige vakanties van de studio vallen samen met de schoolvakanties van Regio Noord. Tijdens deze vakantieperiodes en feestdagen lopen de maandelijkse betalingen wel normaal door. Voor een overzicht van de actuele vakantieperiodes en feestdagen waarop Marjoleins Dance Studio gesloten is, kunt u terecht op onze website.

Overige producten

10-lessenkaart

Een 10-lessenkaart geeft u toegang tot 10 lessen en is geldig tot 5 maanden na aanschaf. Deze 10 lessen hoeven niet dezelfde les te zijn.

Losse les ticket

Een ticket voor een losse les geeft u eenmalig toegang tot een les en is geldig tot 1 maand na aanschaf.

Proefles

Een proefles is gratis! Het is per leerling mogelijk om eenmalig een gratis proefles aan te vragen. Dit is alleen mogelijk voor nieuwe leerlingen óf bestaande leerlingen die een nieuwe les willen volgen.

Aansprakelijkheid

Marjoleins Dance Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of verlies van persoonlijke bezittingen tijdens lessen, optredens of evenementen.

Gedrag en Respect

Alle studenten dienen respectvol gedrag te tonen jegens medestudenten, docenten en faciliteiten. Wangedrag kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder uitsluiting van lessen.

Overmacht

Wij streven ernaar om alle lessen continu en op hoog niveau aan te bieden. In geval van overmacht, zoals natuurrampen, pandemieën (bijv. COVID-19), stakingen, overheidsmaatregelen of andere onvoorziene omstandigheden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lessen die worden geannuleerd, verplaatst of beperkt.

Wij zullen echter ons uiterste best doen om passende maatregelen te treffen, zoals online lessen of alternatieve lestijden, om de continuïteit van de lessen te waarborgen. Wij behouden ons het recht voor om onze dienstverlening aan te passen op basis van dergelijke omstandigheden.

Tijdens periodes van overmacht is Marjoleins Dance Studio niet verplicht tot enige vergoeding of restitutie aan leerlingen voor eventuele lessen die niet hebben plaatsgevonden als gevolg van dergelijke omstandigheden.

Wij danken u voor uw begrip en flexibiliteit in deze situaties.

Pauzeren of annuleren van Abonnementen

Pauzeren

Indien u om medische redenen tijdelijk niet kunt deelnemen aan de lessen, bieden wij de mogelijkheid om uw abonnement tijdelijk te pauzeren. Pauzering kan alleen worden aangevraagd met een geldige medische verklaring of andere relevante documentatie. Het pauzeren van het abonnement kan voor een specifieke periode worden aangevraagd en is onderhevig aan goedkeuring door Marjoleins Dance Studio. Tijdens de pauzeperiode worden er geen betalingen in rekening gebracht en worden er geen lessen bijgewoond.

Annuleren

In geval van ernstige en langdurige situaties waarbij u niet langer kunt deelnemen aan de lessen, bieden wij de mogelijkheid om uw abonnement te annuleren. Annulering kan worden aangevraagd met relevante documentatie die de situatie rechtvaardigt. Annulering van het abonnement resulteert in stopzetting van toekomstige betalingen en lessen.

Het is belangrijk op te merken dat Marjoleins Dance Studio de mogelijkheid voor pauzering en annulering uitsluitend wil bieden in uitzonderlijke gevallen van overmacht. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke aanvragen te beoordelen en te beslissen of ze worden goedgekeurd.

Voor het aanvragen van pauzering of annulering van een abonnement kunt u mailen naar info@marjoleinsdancestudio.nl .

Financiële Verantwoordelijkheid bij Niet-Volgen van Lessen

Het niet-volgen van lessen betekent niet dat de betalingsverplichtingen vervallen; het volledige lesgeld blijft verschuldigd. Het is belangrijk om te begrijpen dat ongeacht de reden voor het niet bijwonen van lessen, zoals ziekte, vakantie of andere persoonlijke omstandigheden, de financiële verantwoordelijkheid voor de abonnementskosten in stand blijft. Het opschorten of annuleren van een abonnement kan in dergelijke situaties worden overwogen volgens de voorwaarden die eerder in dit document zijn beschreven. Wij raden aan om contact met ons op te nemen voor eventuele vragen of verzoeken met betrekking tot het niet-volgen van lessen en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen.

Intellectueel eigendom

Het is zonder toestemming van de docent niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens de lessen. 

Het gebruik van lesstof en choreografieën buiten de dansstudio mag alleen na overleg met de docent en de dansstudio.

Contactinformatie

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze algemene voorwaarden of andere zaken, kunt u contact met ons opnemen via: info@marjoleinsdancestudio.nl

 

General Terms and Conditions

Marjoleins Dance Studio

Subscriptions

Each subscription has a minimum duration of 3 months and a notice period of 1 month. Payment for the first month is made via iDeal. All subsequent payments are made via automatic direct debit. After the initial 3 months, a subscription is automatically renewed, unless cancelled before the end of the current subscription period. Please take into account the 1-month notice period.

Cancellation

Cancellation of a subscription is exclusively done via email. In the email, indicate the date from which you wish to cancel your subscription. We have a 1-month notice period. If you cancel before the end of the month, the following month will still be invoiced.

Reversals and Refusal of Direct Debit

In the event of a reversal (chargeback) or refusal of a direct debit by the bank or financial institution, Marjoleins Dance Studio will contact the student/parent to find a solution and ensure payment is settled.

If a reversal or refusal results in an outstanding balance, Marjoleins Dance Studio reserves the right to suspend access to classes and facilities until the outstanding amount is settled.

Marjoleins Dance Studio also reserves the right to pass on any additional costs arising from reversals or refusals to the student/parent.

Vacation Periods and Payments

During the summer break (July and August), no classes will be held, and all subscriptions and payments will be automatically paused. No payments will be charged during this period, and no classes will take place. At the beginning of the new season, all subscriptions and payments will automatically resume.

Other studio holidays coincide with the school holidays of Region North. During these vacation periods and holidays, monthly payments will continue as usual. For an overview of the current vacation periods and holidays when Marjoleins Dance Studio is closed, please visit our website.

Other Products

10-Class Card

A 10-class card grants you access to 10 classes and is valid for 5 months after purchase. These 10 classes do not need to be the same class.

Single Class Ticket

A ticket for a single class grants you one-time access to a class and is valid for 1 month after purchase.

Trial Class

A trial class is free! Each student is eligible for one free trial class. This is available only to new students or existing students who want to try a new class.

Liability

Marjoleins Dance Studio accepts no liability for personal injury, damage to property, or loss of personal belongings during classes, performances, or events.

Behavior and Respect

All students are required to demonstrate respectful behavior towards fellow students, teachers, and facilities. Misconduct may result in disciplinary measures, including exclusion from classes.

Force Majeure

We strive to provide all classes continuously and at a high level. In the event of force majeure, such as natural disasters, pandemics (e.g. COVID-19), strikes, government measures, or other unforeseen circumstances, we cannot be held liable for any classes that are canceled, rescheduled, or limited.

However, we will make every effort to take appropriate measures, such as online classes or alternative class times, to ensure the continuity of classes. We reserve the right to adjust our service based on such circumstances.

During periods of force majeure, Marjoleins Dance Studio is not obligated to provide any compensation or refund to students for any classes that have not taken place due to such circumstances.

We appreciate your understanding and flexibility in these situations.

Pausing or Cancelling Subscriptions

Pausing

If you are temporarily unable to attend classes for medical reasons, we offer the option to temporarily pause your subscription. Pausing can only be requested with a valid medical certificate or other relevant documentation. Pausing the subscription can be requested for a specific period and is subject to approval by Marjoleins Dance Studio. No payments will be charged during the pause period, and no classes will be attended.

Cancellation

In case of severe and prolonged situations where you can no longer participate in classes, we offer the option to cancel your subscription. Cancellation can be requested with relevant documentation justifying the situation. Cancellation of the subscription results in the discontinuation of future payments and classes.

It is important to note that Marjoleins Dance Studio intends to offer the option for pausing and cancellation only in exceptional cases of force majeure. We reserve the right to review such requests and decide whether they are approved.

To request a pause or cancellation of a subscription, please email info@marjoleinsdancestudio.nl.

Financial Responsibility for Non-Attendance of Classes

Non-attendance of classes does not release you from the payment obligations; the full tuition fee remains due. It is important to understand that regardless of the reason for not attending classes, such as illness, vacation, or other personal circumstances, the financial responsibility for subscription costs remains in effect. Suspending or canceling a subscription can be considered in such situations, according to the terms described earlier in this document. We recommend contacting us for any questions or requests regarding non-attendance of classes and the associated payment obligations.

Intellectual Property

Without the consent of the teacher, it is not permitted to make film, photo, or audio recordings during classes.

The use of teaching material and choreography outside the dance studio is only allowed after consultation with the teacher and the dance studio.

Contact Information

Contact Information

For inquiries, comments, or requests related to these general terms and conditions or other matters, please contact us at: info@marjoleinsdancestudio.nl.